یكی از بزرگترین میادن شهرعجب شیر بنام شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری وشورای اسلامی محترم شهر وجمعی از مسئولین بنام ا یشان مذین شد.

یكی از بزرگترین میادن شهرعجب شیر بنام شهید حاج قاسم سلیمانی توسط شهرداری وشورای اسلامی محترم شهر وجمعی از مسئولین بنام ا یشان مذین شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات