مقدار بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی جاری دقیقا برابر سال آبی...

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص میزان بارندگی استان، گفت: مقدار بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی در استان تا 28 دی ماه سال جاری 74 میلیمتر بوده است که این مقدار دقیقا برابر مقدار بارندگی در دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته می باشد. همچنین متوسط بارندگی تجمعی 34 ساله در بازه زمانی مشابه 49 میلی متر بوده که شاهد 52 درصد افزایش بارش نسبت به درازمدت بوده ایم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، حسین شمس زاده با اشاره به اینکه حجم آب ذخیره سدها در حال حاضر  683 میلیون متر مکعب است، اظهارکرد: حجم آب در سال گذشته در همین بازه زمانی برابر 226 میلیون متر مکعب بوده که افزایش 202 درصدی را شاهد هستیم.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  ادامه داد:

با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان در سال جاری ، ابراز کرد: سال گذشته 14 درصد از  حجم سدها پرآب بوده که این رقم امسال به 43 درصد رسیده است.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری  209 هکتار بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها صورت گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات