4 پروژه صنعت برق در استان خوزستان به بهره برداري رسيد

4 پروژه صنعت برق در استان خوزستان به بهره برداري رسيد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، اين پروژه ها شامل پست 400كيلوولت متن به همراه پست 400 كيلوولت دو مداره شهيد بقايي و خط 230كيلوولت دو مداره متن به نيروگاه غرب كارون، فاز اول پست و خط 400كيلوولت جندي شاپور، كليدخانه پست و خط دو مداره ورودي 400كيلوولت شهيد بقايي و نصب دو بي در پست 400.230 كيلوولت شهيد دقايقي اهواز است.

پست 400كيلوولت متن به همراه خط 400كيلوولت دو مداره شهيد بقايي و خط 230كيلوولت دو مداره متن به نيروگاه غرب كارون توسط شركت مهندسي و توسعه نفت با 315ميليارد تومان اجرا شده كه شامل پستي با ظرفيت 720 مگاولت آمپر و خط دو مداره به طول 98كيلومتر است كه با هدف اتصال نيروگاه غرب كارون به شبكه و افزايش پايداري و بهبود شبكه اجرا شده است.
فاز اول پست و خط 400كيلوولت جندي شاپور نيز توسط شركت هاي برق منطقه اي، فولاد و روهينا در دزفول با اعتبار 156ميليارد تومان اجرا شده كه پستي به ظرفيت 160مگاولت آمپر به همراه احداث خط دو مداره به طول هشت كيلومتر را شامل مي شود.
اين پروژه با هدف تامين برق مشتركان صنعتي و عمومي منطقه، افزايش پايداري و تعديل بار پست هاي منطقه و تغذيه پست 400كيلوولت اجرا شده است.
پروژه كليدخانه پست و خط دو مداره ورودي 400كيلوولت شهيد بقايي هم با 110 ميليارد تومان و نصب دو بي در پست 400.230 كيلوولت شهيد دقايقي با 24ميليارد تومان سرمايه گذاري اجرا شده اند.
هدف از اجراي اين پروژه ها كه شامل چهار فيدر 400كيلوولت و دو فيدر 230 كيلوولت بوده، اتصال نيروگاه غرب كارون به شبكه، كاهش بارگيري پست اهواز2 و افزايش پايداري و بهبود شبكه و ولتاژ آن است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات