اهم مصوبات بهمن ماه سال 1398 شورای اسلامی شهر سنندج

1.با نامه شماره 39225/ک/ش مورخ 98/10/12 شهرداری ثبت شده به شماره 6115 /98 مورخ 98/10/30 راجع به صدور مجوز الحاق پلاک 3244 فرعی از 4 اصلی در ناحیه منفصل شهری حسن آباد تحت مالکیت آقایان عارف علم خواه،رمضان فردوسی و خالد ظهیر پور به مساحت کلی 41037 متر مربع که قسمت جنوبی زمین مذکور به متراژ 25798/05متر مربع خارج از محدوده تفضیلی قراردارد و مابقی داخل محدوده است به استناد ماده 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالک میزان 20 درصد از کل زمین خارج از محدوده برابر 5159/61 متر مربع را با انتخاب شهرداری بصورت رایگان به شهرداری واگذار نماید و بعد از الحاق به شهر نسبت به اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها برابر طرح تفکیکی پیشنهادی مالک اقدام شود موافقت گردید.«4-158»

2. پیشنهادات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا « کمیته نامگذاری » به ترتیب در خصوص تغییر نام :

الف:بوستان استاندارد روبروی کتابخانه مرکزی واقع در سه راه ادب به نام بوستان کتاب

ب: تغییر نام بلوار مرزبانان به بلوار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

تغییر نام خیابان منشعب از معبر اصلی قرادیان به قه ره یان و کوچه های غربی بنام قه ره یان  1 الی 21 مورد موافقت قرار گرفت. « 1 و2 و3 -160»

3. پیرو استعلام بهاء به شماره 98/4907مورخ 98/08/30 این شورا در ارتباط با انجام فرایند حسابرسی سنوات مالی 1397 و 1398 این شورا و شهرداری و توابع آن در تاریخ 98/11/14 با حضور اعضای محترم شورا پاکتهای درب بسته شده ،مفتوح و با رعایت و ملاحظه قیمتها و صرف و صلاح شهرداری ،موسسه حسابرسی بهروزان حساب به عنوان برنده موضوع حسابرسی سالهای 97 و 98 شورا و شهرداری سنندج و توابع آن معرفی شد که باتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.«1- 162»

4. نامه شماره 40690/ک/ش مورخ 98/10/23 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6061مورخ 98/10/26 در ارتباط با پلاک ثبتی 830 اصلی از یک فرعی تحت مالکیت وراث مرحوم محمد رشید احمدی به وکالت آقای محمد اسعد احمدی به مساحت 160/56 متر مربع در سه راه شیخان که در مسیر طرح واقع شده است به قیمت کارشناسی روز ارزش گذاری و مبلغ برآورده شده و نظریه کارشناسی برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورا فرستاده شود مورد موافقت قرار گرفت.«1- 163 »

5. با نامه شماره 41693/ک/ش مورخ 98/10/30 شهرداری در خصوص صدور مجوز الحاق باقیمانده پلاک 456 فرعی از 1356 اصلی به متراژ 21/25 متر مربع در بلوارشبلی پشت شرکت آبفا به قیمت کارشناسی روز به ارزش هر متر مربع 33/500/000 ریال و جمعاً به مبلغ 711/875/000 ریال مشروط به رعایت ضوابط حقوقی و شهرسازی موافقت شد.« 2-163 »

6. با نامه شماره 41866/ک/ش مورخ 98/11/01شهرداری در خصوص صدور مجوز پرداخت صورتحساب کانون آگهی تبلیغات هنر آشنا راجع به چاپ بنر مشاهیرکرد ، درکمیسیون فرهنگی و اجتماعی موافقت شد که درصحن رسمی مورد موافقت قرار گرفت. «3-163»

7. با نامه شماره 43551/ک/ش مورخ 98/11/14 شهرداری در خصوص صدور مجوز پرداخت مبلغ 400/000 تومان به تمامی بانوان شاغل در شهرداری به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن موافقت به عمل آمد. «5- 163»

8.با درخواست مجتمع نیکوکاری رعد ثبت شده به شماره 98/6059 مورخ 98/10/26 در رابطه با مساعدت 40 درصدی از کد محل ماده 17 برای عوارض نوسازی مجتمع مذکور موافقت شد. «6- 163 »

9. با درخواست جمعی از دکه داران ثبت شده به شماره 98/6237مورخ 98/11/08در خصوص اعتراض به افزایش اجاره بهای سال 1398 در کمیسیون بودجه رسیدگی به عمل آمد و مقرر شد با افزایش 20 درصدی نسبت به اجاره سال 1397 برای دکه های مطبوعاتی در سال جاری توسط شهرداری اقدام گردد که موضوع مذکور مورد تصویب قرار گرفت. «7-163»

10. با نامه شماره 42534/ک/ش مورخ 98/11/06 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6245مورخ 98/11/10 در خصوص صدور مجوز واگذاری باقیمانده پلاک 977 فرعی از 2703 اصلی به نام شهرداری در شهرک صنعتی جوشکاران به متراژ 36/8 متر مربع به پلاک 286 فرعی از 2703 اصلی به قیمت کارشناسی روز مشروط به ارسال نظریه کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورا موافقت شد. «9 -163»

11. با نامه شماره 40083/ک/ش مورخ 98/10/18 شهرداری ثبت شده به شماره 98/5897مورخ 98/10/19 در خصوص تملک ملک  واقع در بلوار کردستان با کاربری معبر و حریم سبز با قیمت کارشناسی روز موافق شد. «10-163 »

12. نامه شماره 44083/ک/ش مورخ 98/11/17 شهرداری ثبت شده به 98/6425 مورخ 98/11/19 در ارتباط با معرفی یک نفر از اعضای محترم شورا برای حضور در کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری در صحن رسمی شورا مورد بررسی قرار گرفت و آقای علی پژگول به اتفاق آرا برای شرکت در جلسات کمیسیون مذکور تعیین و انتخاب شدند. « 1- 164 »

13. با نامه شماره 43032/ک/ش مورخ 98/11/08 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6301 مورخ 98/11/14درخصوص صدورمجوز الحاق مقدار 40/29متر مربع از باقیمانده پلاک 1006 فرعی از 1356  اصلی به قیمت کارشناسی روز به آدرس انتهای بلوار شهید شبلی کوچه کوهسار به پلاک 232 فرعی از 1356 اصلی مشروط به ارسال نظریه کارشناسی باقیمانده پلاک یاد شده جهت اتخاذ تصمیم به شورا موافقت شد.« 2- 164 »

14. با نامه شماره 43590/ک/ش مورخ 98/11/14 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6364مورخ 98/11/14 در ارتباط با تقاضای صدور مجوز اخذ 15 درصد قدرالسهم شهرداری و تفکیک اراضی متعلق به تعاونی فرش بافان به منظور صدور پروانه ساخت برای تعداد یازده فقره از دارندگان قولنامه که دارای حکم دادگاه هستند ، موافقت به عمل آمد. «3-164 »

15. با درخواست نویسنده محترم کتاب : « جایگاه انگیزش پیشرفت در تمایل به ماندن کارکنان » ثبت شده به شماره 5950/98مورخ 98/10/23 در دبیرخانه شورا مبنی بر مساعدت درخرید کتاب مذکور درکمیسیون فرهنگی موافقت به عمل آمد که در صحن رسمی شورا مصوب شد. «4-164 »

16. با نامه شماره 44707/ک/ش مورخ 98/11/21 شهرداری ثبت شده به شماره 4658/98 مورخ 9811/21 درارتباط با صدورمجوز هیات کارشناسی سه نفره برای عوض ومعوض پلاک 159 و 162 اصلی واقع درپارک شهداء و واحدهای آپارتمانی شمارگان 13،14 ،15 ،16 و بلوک A متعلق به شهرداری درشهرک بعثت مشروط به ارسال نظریه کارشناسی برای اتخاذ تصمیم نهایی در شورا موافقت شد.«5-164 »

17. با نامه شماره 45371/ک/ش مورخ 98/11/27 شهرداری در خصوص افزایش کرایه تاکسی در سال 1399 موافقت شد. «8-164 »

18. با نامه شماره 45741/ک/ش مورخ 98/11/29 شهرداری ثبت شده به شماره 98/6588مورخ 98/11/29 منضم به نامه شماره 65/32/3860 دفتر امور شهری وشوراهای استانداری با سایرمدارک درزمینه استفاده ازظرفیت مقرر دربند "د  تبصره 5 " قانون بودجه سال جاری کشور با تضمین بازپرداخت اصل سود اوراق از سوی دولت به میزان 50 % در خصوص تقاضای شهرداری برای صدورمجوز انتشار اوراق قرضه به مبلغ شصت میلیارد تومان برای پروژه ساماندهی و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی شهر ( خرید 26 دستگاه اتوبوس ) موافقت شد. « 1 -165 »


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات