بصورت شبانه سطح شهر ارومیه ضدعفونی شد

منبع خبر

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

    نظرات