در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ سوراخ کاری شرودها و تعمیر استاپ والو واحدهای گازی

در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ سوراخ کاری شرودها و تعمیر استاپ والو واحدهای گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات