افتتاح حساب صندوق حمایت از اعضا و مقابله با ویروس کرونا

قابل توجه اعضا محترم سازمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان جهت پشتیبانی از اعضا در مقابله با ویروس کرونا و عمل به وظایف اجتماعی خود حسابی با مبلغ 3/000/000/000 ریال افتتاح نموده است تا در صورت نیاز در اختیار اعضا گرفتار بیماری کرونا قرار گیرد.
لذا از مهندسان عضو سازمان نیز که تمایل دارند در این امر خیر و همچنین خرید تجهیزات برای بیمارستان های استان مشارکت نمایند، تقاضا میگردد کمک های خود را به شماره حساب 5637061773 و یا شماره کارت 5859837006250514 به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نزد بانک تجارت واریز نموده و فیش آن را به روابط عمومی سازمان ارسال نمایید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات