تبدیل پارکینگ مکانیزه ابتدای آزادشهر به المان شهری/ پارکینگ های مجد، ...

تبدیل پارکینگ مکانیزه ابتدای آزادشهر به المان شهری/ پارکینگ های مجد، ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات