برای انجام تعمیرات و کسب آمادگی تولید صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

برای انجام تعمیرات و کسب آمادگی تولید صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات