برای انجام تعمیرات و کسب آمادگی تولید صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

برای انجام تعمیرات و کسب آمادگی تولید صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات