با پایان بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ بازگشت دوباره واحد شماره یک بخاری به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

با پایان بخش دیگری از فعالیت های تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ بازگشت دوباره واحد شماره یک بخاری به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات