متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛ تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6/6 کیلوولت

متخصصان نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛ تعمیر اساسی یک دستگاه الکتروموتور 6/6 کیلوولت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات