انتشار مقاله های اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

انتشار مقاله های اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

http://bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی که بهمن ماه ۱۳۸۷ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شده است در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی ۳۵ عنوان مقاله تخصصی در ۵۶۰ صفحه منتشر شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

بررسی تاثیر تناسب فرد - سازمان بررفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان
نگاهی به ضرورتها ریشه ها دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندیسازمانی OCB معلمان
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی OCB و عملکرد تیمهای مجازی
طراحی و استقرار سیستم رضایتمندی مشتریان CSI بانک ملت رویکردی کاربردی برای بهینه سازی رفتار شهروندی
توسعه رفتار شهروندی گواهی بر سلامت اداری درسازمان
طفره روی اینترنتی یکی از مظاهر رفتار کجروی ضدشهروندی در محیط کار
طراحی و اجرای سیستم سنجش رضایت کارکنان در بانک ملت با هدف ارتقای رفتارهای شهروندسازمانی
تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس ابعاد شخصیت در میان کارکنان دانشگاه تهران
بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اجرای موفقیت امیز مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی
اصطکاک اجتماعی و رفتار شهروندی در سازمان : تبیین نقش مدیریت منابع انسانی و ادراک عدالت
رهبری تحول افرین و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی
نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی
بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
مدل سنجش خدمات شهری
شناسایی و ارزیابی شاخصهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی و کاربرد آن در سنجش میزان توجه کارکنان شهرداری مناطق سه گانه تهرن نسبت به عوامل رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی OCB: ویژگیها ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها
تبیین نقش فرهنگ سازمانی در رفتار شهروند سازمانی مطالعه شرکتهای EPC
بهره گیری از رویکرد رفتار شهروندی سازمانی برای بهبود فرایند مدیریت دانش
Literature Review of Organizational Citizenship Behavior
تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی
The Role of Organizational Citizenship Behavior (OCB)in Service Providers Success A Customer Loyalty-based Approach
رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی: تاملی بر مبانی و رویکردهای تئوریک
رفتار شهروندی سازمانی: بیان تعاریف، عوامل ایجاد کننده، پیامدها و ارائه یک مدل اولیه
سنجش رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه تهران
بررسی ارتباط رفتار شهروندسازمانی با عملکرد سازمان ها
فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان ها
بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی واندازه گیری آن در کارکنان بانک مسکن استان کرمانشاه
بررسی تاثیر هویت سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس
ارتباط رفتار سازمانی با سرمایه اجتماعی و تبیین تئوری سرمایه گذاری اجتماعی Social investment theory
Employee-Organization relationship,OCB and Service quality
رابطه بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دولتی
بررسی موضوعی پول چایی در سازمان ها ، معضل یا راهکار؟
بررسی زمینه های بروز رفتار شهروندی سازمانی در غالب ارائه یک چارچوب مفهومی
بررسی مقایسه ای وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان مدارس دولتی وغیر انتفاعی مقطع متوسطه

    نظرات