مسعود میرزاعسگری برای دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون منصوب شد

مسعود میرزاعسگری برای دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

منبع خبر

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

نظرات