یادداشت اول

یادداشت اول

[caption id="attachment_18365" align="alignleft"]کارشناس ارشد مهندسی عمرانمهندس افشین اجلالی[/caption]هیچ آهنگری در دانشگاه فیزیک تدریس نمی کند. عواقب انجام جراحی قلب توسط فروشندگان فرش بر همه آشکار است. انتظار نداریم نانوایان توانایی تهیه داروهای ترکیبی مراقبت از پوست را داشته باشند. کار خیاطان و پارچه فروشان را یک قناد نمی تواند انجام دهد، ولی صحبت از صنعت ساختمان که به میان می آید همه اهل شهر صنعتگرند. پولساز بودن صنعت ساخت و ساز و سادگی ظاهری آن باعث شده تمام اقشار جامعه ساختمان ساز باشند. نظارت اسمی و کاغذی سازمانهای متولی نتوانسته ناآگاهی سازندگان را جبران کند و علی رغم شیک شدن ساختمانها، ایرادات بسیار جزئی که صرفا از نادانی صاحبکار ناشی می شود در آینده بسیار نزدیک هزینه های گزافی بر استفاده کنندگان تحمیل خواهد کرد که اگر منجر به مخاطرات جانی نشود جای شکر دارد. چنانچه سازمانهای مسئول به سرعت شرایط را تغییر ندهند وضعیت آتی کیفیت ساخت و ساز می تواند بسیار اسف بار باشد.

مهندس افشین اجلالی، کارشناس ارشد مهندسی عمران

    نظرات