سپاس اداره کل راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی نظام مهندسی گلستان

سپاس اداره کل راه و شهرسازی از اقدام روابط عمومی نظام مهندسی گلستان


معاو نت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان این استان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، اسداله پناه یزدان, معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان در خصوص اشاعه و ترویج مقررات ملی ساختمان تقدیر و تشکر کرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات