تشکیل کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

تشکیل کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

مطابق ماده ۱۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۷۷ تا ۷۹ آیین نامه اجرایی آن، اعضای کمیسیون تخصصی رشته معماری از سوی هیات مدیره ی  سازمان تعیین و احکام ایشان در تاریخ سوم خرداد ۹۹ اعطا گردید. این کمیسیون چالش ها و  امور تخصصی مربوط به رشته خود را در جلسات داخلی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نتایج به دست آمده را برای بررسی و تصویب در اختیار هیات مدیره ی سازمان قرار می دهند. به طور کلی مهمترین اهداف تشکیل کمیسیون های تخصصی، گسترش مشارکت حرفه ای و کارشناسی دقیق تر مسائل است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات