ورود ستاد تنظیم بازار به تعرفه خدمات مهندسی منتفی شد

ورود ستاد تنظیم بازار به تعرفه خدمات مهندسی منتفی شد


با پیگیری های ریاست و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان, مساعدت استاندار ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ورود ستاد تنظیم بازار به تعرفه خدمات مهندسی منتفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، با پیگیری های ریاست و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان, مساعدت استاندار ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، ارائه مستندات قانونی، در ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان مصوب شد.

در این مصوبه آمده است: باتو
جه به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی استان گلستان درخصوص تایید افزایش قیمت تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان در سال قبل و بر اساس نظریه مدیر کل تعزیرات حکومتی، قانون مربوط به قیمت گذاری ، تعرفه های این سازمان را جز قوانین خاص دانسته که نیاز به مصوبه تنظیم بازار نداشته است، لذا کارگروه افزایش قیمت از سوی سازمان مذکور در اختیار خود سازمان نظام مهندسی قرارداده است و نیاز به مصوبه کارگروه تنظیم بازار نیست.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات