الـزام استفاده از جوشـکار مــاهر در کـارگـاههای ســاخـتمانـی

برابر مقررات ملی(۷-۱-۶ مبحث دوم) وسایر ضوابط جاری از جمله قرارداد نظارت ،مجریان و ناظرین موظفند دربکارگیری کارگران دارای پروانه مهارت فنی اهتمام لازم را داشته باشند.

به استناد بند ب ماده ۱۰-۴-۴-۴ مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان (جوشکاری باید طبق نقشه ها و مدارک فنی توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر لازم بداند جوشکاران دارای گواهینامه دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم به عمل آید.)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات