یادداشت سوم: سازمان نظام پیمانکاری

یادداشت سوم: سازمان نظام پیمانکاری

[caption id="attachment_19007" align="alignleft"]مهندس شهرام حلاجمهندس شهرام حلاج[/caption]جامعه‌ی مهندسان صنعت احداث، امروز در برابر یکی از آزمونهای بزرگ خود قرار گرفته‌است. نتیجه‌ی این آزمون نمایانگر معدل نمره‌ی درونی شدن دانش، دقت و درایت در جامعه‌ی مهندسان صنعت احداث خواهد‌بود.

ماههاست که بحثهای متفاوتی زیر عنوان تشکیل «سازمان نظام پیمانکاری» در گرفته‌ است؛ بحثهایی گاه آرام و عالمانه و گاه تند و برافروخته. این بحثهای پردامنه بر سر چیزی است که هنوز نمی‌دانیم چیست. این شیوه یادآور آن داستان است که «فیل اندر خانه‌ای تاریک بود» و هر کس به جایی از فیل دست می‌سود و قضاوتی می‌کرد.

بنا به تکلیف حرفه‌ای خویش ماههاست که روی این موضوع کار می‌کنم و کوشیده‌ام در همه‌ی جلساتی که در این باره تشکیل شده ‌است افتخار حضور بیابم و درسهای تازه بیاموزم (گزارشی از موضوع را می‌توانید در نشانی http://halaj.blogfa.com/post-72.aspx ببینید) اما برایم جالب است که عدم توافق بر سر مبانی اولیه‌ی بحث، پس از یک سال بحث همچنان باقی است و به‌ نظر می‌رسد که نسبت میان هزینه و فایده‌ی این بحثها نیازمند بهبود جدی است. شاید بخشی از عدم تناسب هزینه به فایده‌ی بحثهایی که تا کنون انجام‌شده، ناشی از شیوه‌ی ورود به مسأله باشد.

اما همه‌ی ماجرا این نیست...

طبیعی است که هر یک از اشخاصی که در شرایط کنونی جایی در تشکلها و انجمنهای صنفی و مهندسی دارند، نگران آن باشند که در ساختار آینده چه جایگاهی خواهند‌داشت. ابهام یا عدم وضوح نقطه‌ی پایان این فرایند، موجب نوعی نگرانی در فعالان این حوزه می‌شود و هر چه این ابهام بیشتر باشد، طبیعتا نگرانی و ترس هم بیشتر خواهد‌شد؛ نگرانی و ترسی که به‌ نوبه‌ی خود موجب برافروختگی و شتاب‌زدگی بیش از پیش می‌شود و هر یک از اینها فضای بحث را بسیار پیچیده‌تر می‌کند.

نگرانی و شتاب بر سر تعیین «سهم خویش»، هنوز به ما فرصت نداده‌است که ببینم اساسا آن موجود فرضی یعنی سازمان نظام پیمانکاری چیست. ماهها بر سر بود و نبود آن بحث و مشاجره کرده‌ایم، اما هنوز بر سر چیستی آن توافق نیست. این عدم توافق هنوز در جلسات و بحثها موج می‌زند.

آیا این نگرانی از «سهم خویش» عرصه را چنان بر اندیشه و تحلیل تنگ خواهد‌کرد که این بار نیز «کار دقیق و عالمانه» به موضوعی فرعی یا زینتی تبدیل بشود. آیا نقدی که در مورد بی‌توجهی به کار دقیق و محققانه مطرح می‌شود، ویژه‌ی بخش دولتی است یا رفتاری شایع در میان همه‌ی ماست؟

آزمون پیش رو این است که: مهندسان صنعت احداث که فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های فنی کشور هستند، این فرایند را چقدر عالمانه به پیش خواهند‌برد؟

مهندس شهرام حلاج-مشاور و پژوهشگر نظام فنی اجرایی

    نظرات