بررسی اجرای پروژه های برنامه سازوکارهای بخش آب کشور

در جلسه ویدئو کنفرانس با حضور دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو و مدیران ارشد وزارت نیرو و مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای استانها، اجرای پروژه های برنامه سازوکارهای بخش آب کشور بررسی شد.

در این جلسه که در راستای پویش الف - ب - ایران و پیگیری و بررسی تحقق برنامه های پیشنهادی سازوکارهای سال جاری برگزار شد، دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو، بر اجرای هر چه بهتر و موثر این برنامه ها تاکید کرد.

در این جلسه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و مجری پیاده سازی پروژه های سازوکارها در آب کشور، تکالیف قانونی بخش آب در اصلاح سازوکارها را تشریح نمود و افزود: مهمترین پروژه امسال پویش الف - ب - ایران در بخش آب را بررسی سازوکارها و چابک سازی آب کشور اعلام نمود و اقدامات در راستای پروژه های بررسی ساز و کارها و چابک سازی مدیریت آب کشور، واگذاری انتقال وظایف به شرکتهای آب منطقه ای، استقرار ساختار ستاد آب کشور بر مبنای مدیریت حوضه های آبریز، استفاده از فناوری در تسهیل امور آب و کاهش سفرها، راه اندازی و توسعه سامانه های ساماب و سامیر در جهت هوشمند سازی خدمات آب و راه اندازی طرح گردشگری پیرامون منابع و تاسیسات آبی ارائه کرد.

مهندس محمد حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان گفت: با اجرای این پروژه ها مدیریت آب استانها  یک سطح ارتقا می یابند و به ستاد نزدیکتر خواهند شد.

در پایان این جلسه، دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو استقرار ساختار جدید حوضه ای ستاد آب کشور را برای مدیریت یکپارچه منابع آب لازم و ضروری دانست و تسهیم مسئولیتها و اختیارات در حوضه های آبریز را از اهداف این تغییر دانست و افزایش نقش و مسئولیتهای استانها در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیریت آب و تفویض اختیار به مدیران استانی را راهگشا برای حل مسائل بخش آب اعلام کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات