کارگروه آزادسازی تصرفات رودخانه در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار...

کارگروه آزادسازی تصرفات رودخانه با موضوع آزادسازی رودخانه های طزرجان، بنادک سادات، منشاد، سانیج و هنزاء و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این کارگروه مقرر گردید مواردی که تصرف بستر و حریم را دارند، بستر رودخانه آزادسازی و در خصوص رفع تصرف حریم، تعهد محضری اخذ شود و همچنین مقرر گردید دهیاری ها به منظور ارائه هرگونه خدمات یا مجوز در ملک های مجاور رودخانه، نسبت به استعلام از شرکت آب منطقه ای اقدام نمایند.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات