بازدید جناب آقای مهندس پیشاهنگ از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

بازدید جناب آقای مهندس پیشاهنگ از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات