بیش از 2600 مترمربع از حریم و بستر رودخانه های دشتستان آزاد...

بیش از 2600 مترمربع از حریم و بستر رودخانه های دشتستان آزاد...

تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها به عنوان یک تخلف آشکار علاوه بر خسارت به متجاوزین، باعث بروز وقایع ناگوار برای سایر شهروندان نیز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر،

مدیرمنابع آب شهرستان دشتستان گفت: رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺮﮔﻬﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آب داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺪﻟﯿﻞ داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻮدن،  ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻔﺮه آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ است.

مهندس نعمت اله نجاتی افزود: احداث بنا و ساختمان، تخلیه نخاله های ساختمانی و کشت و زرع از مهم ترین موارد تجاوز کننده به حریم و بستر رودخانه ها هستند و این مهم محدوده شهرها می تواند باعث بروز فجایع جبران ناپذیری شود.

وی گفت: نمونه های فراوانی از خسارات ناشی از تجاوز و تصرف حریم و بستر رودخانه ها و آبراهه ها وجود دارد که از آن جمله می توان به سیلاب سال 1395 برازجان یا سیلاب های فروردین ماه 1398 در شیراز و پلدختر اشاره کرد.

نجاتی خاطرنشان کرد: تصرفات غیرقانونی و تغییرات در ساختار بستر و حریم رودخانه، باعث کاهش ضریب آبگذری و افزایش شدت سیلاب می گردد و منجر به بروز خسارات مالی و جانی به همه ی شهروندان خواهد شد.

وی افزود: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون  ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ،  ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ رودخانه و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ به ویژه در مناطق شهری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

مدیر منابع آب شهرستان دشتستان تصریح کرد: صیانت از اراضی حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از دخل تصرف در این محدوده در استان بر عهده شرکت آب منطقه ای است و در مفاد قانونی متفاوتی از جمله تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بر این موضوع تاکید شده است.

مهندس نعمت اله نجاتی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب شهرستان دشتستان نیز در سال جاری با پایش مستمر رودخانه ها، آبراهه ها و مسیل ها، موفق به 30 مورد جلوگیری از دخل و تصرف، پر کردن و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های شهرستان شده است.

نجاتی اضافه کرد: در این راستا یک دستگاه لودر و 4 دستگاه کمپرسی نیز توقیف و به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده شده اند.

وی بیان کرد: همچنین 12 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و آبراه های شهری شناسایی و تخریب شد که منجر به آزادسازی 2هزار و 600 مترمربع از این اراضی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات