دوره های آموزشی شنبه های یادگیری ویژه کارکنان شهرداری مشهد اجرا شد

دوره های آموزشی شنبه های یادگیری ویژه کارکنان شهرداری مشهد اجرا شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات