مهندس خلیل اللهی رئیس نظام مهندسی کردستان باقی ماند

مهندس خلیل اللهی رئیس نظام مهندسی کردستان باقی ماند


اعضای هیات رئیسه سال سوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، براساس ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 آئین نامه اجرایی، هیات مدیره دوره هشتم سازمان با اکثریت آرا اعضای هیات رئیسه سازمان را مشخص کردند.

بر این اساس به اتفاق آرا مهندس فریبرز خلیل الهی مجددا به عنوان رئیس سازمان انتخاب شد. همچنین با نظر هیات مدیره، مهندس محمدرضا جباری نایب رئیس اول و  مهندس بهار راستین نایب رئیس دوم  سازمان در سال سوم هیات مدیره هشتم خواهند بود.

مهندس هیوا سیدیونسی نیز دبیری هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را برعهده خواهد داشت. در همین حال، مهندس کریم قادرمزی به عنوان خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخاب شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات