اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولین کارگاه ملی رایانش ابری

www.BanaNews.irبنانیوز- در دنیای امروز رایانش ابری در حال گسترش و تکامل است، این گسترش در زمینه های علمی و کاربردی در دانشگاه و صنعت قابل مشاهده است. رایانش ابری نه تنها مشکلاتی مانند نقص کارایی و یا نوسان کارایی را برای سرورهای ارایه دهنده خدمات برطرف می کند بلکه برای مشکلات ناشی از وجود پلت فرم های مختلف و مسایل مربوط به کپی رایت هم راه حل های نوینی ارایه می دهد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین کارگاه ملی رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کمک انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و آزمایشگاه رایانش ابری و تحت حمایت رسمی سیویلیکا به منظور آشنایی کاربردی دانشجویان و علاقه مندان به این زمینه با مسایل مبتدی تا پیشرفته در رایانش ابری در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۱ به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. عناوین ارائه شده در این کارگاه عبارتند از:

 • ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ اﺑﺮ
 • ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی
 • اﺳﺘﻘﺮار راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در ﻣﺮاﻛﺰ داده
 • ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﺑﺮ
 • ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺑﺮ
 • ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
 • ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻫﺎی اﺑﺮی
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺟﻲ ﭘﻲ ﻳﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
 • ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده اﺑﺮی
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در اﺑﺮ
 • ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در اﺑﺮ
 • اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در اﺑﺮ
 • ﭘﺮدازش ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ در اﺑﺮ
 • اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی
 • ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺮ
 • ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 • پردازش تصویر در ابر

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات