اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

http://www.bananews.irاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۳ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) از کلیه علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را جهت ارائه در این همایش حداکثر تا ۱ بهمن ۱۳۹۱ در یکی از محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند .

۱-آلودگی وارزیابی محیط زیست

• آلودگی های هوا
• آلودگی های خاک
• آلودگی های صوتی
• آلودگی های دریایی

• و...

۲- مدیریت محیط زیست
• مدیریت پسماندها
• پسماندها و بازیافت
• پسماند های الکترونیکی والکتریکی
• مدیریت مواد زائد خطرناک
• بازیافت مواد زائد
• بازیافت مواد زائد خطرناک
• مدیریت تالاب ها

• و...

۳- فناوری های نوین محیط زیستی
• روش ها و مدل سازی نوین در محیط زیست
• کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست
• فناوری های نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
• فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
• کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی

• و...

۴- اقتصاد محیط زیست
•ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی
•ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها
•ارزشگذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده،پارک های ملی و جنگلی
•ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت
•و...

۵- حقوق محیط زیست
•حقوق محیط زیستی
•قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی
•و...

۶- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
•شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن
•الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
•طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
•حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن

۷- تنوع زیستی
•تنوع زیستی و محیط زیست
•شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق تالابی
•شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
•بوم شناسی و حفاظت از آن

۸-انرژی های پاک ومحیط زیست
•انرژی های پاک ومحیط زیست
•بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی

•و...

۹- محوری مرتبط
•چالش های منطقه ای و بین المللی محیط زیستی
•محیط زیست و دولت الکترونیک
•حساب داری محیط زیستی
•گردشگری ومخاطرات محیط زیستی
•و...

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات