کتاب ارتقای تصفیه خانه های آب

کتاب ارتقای تصفیه خانه های آب

http://www.bananews.ir/کتاب ارتقای تصفیه خانه های آب توسط دکتر امیر حسین محوی، مهندس فرهام کرکائی، مهندس لیلا شیری تالیف گردیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در تصفیه خانه های زیادی بویژه در کشور های در حال توسعه، تعداد زیادی از تجهیزات موجود بعلت درک پایین یا بی اعتنایی به نیازمندیهای نگهداری و بهره برداری، بطور مناسب بهره برداری نمی شوند. علاوه بر این طراحی چنین تصفیه خانه هایی اغلب بر طبق تکنولوژی هایی نیست که قادر به اصلاح عملکرد فرایند تصفیه باشد، در نتیجه کمتر از اندازه مورد استفاده قرار می گیرند و کارآمد نیستند.
این کتاب راهنمایی عملی برای اصلاح عملکرد تصفیه خانه های آب است. ثابت شده است که اصول و ایده های ارائه شده که بر پایه تجارب گسترده در ارتقای انواع تصفیه خانه ها در سرتاسر جهان هستند، در افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب و بهبود کیفیت آب خروجی موثر بوده اند. روشهای پیشنهاد شده نه تنها می توانند در جهت بهینه سازی تصفیه سازی تصفیه خانه های موجود اعمال شوند، بلکه می توانند برای طراحی تصفیه خانه های جدید نیز بکار روند.

فهرست مطالب:

 • فصل ۱- نیازمندیهای پایه برای بهینه سازی
 • فصل ۲-ارزیابی عملکرد تصفیه خانه و شناسائی کاستی ها
 • فصل ۳- آنالیز آب بمنظور کنترل تصفیه خانه
 • فصل ۴- اصلاح تصفیه خانه ها و بهره برداری از آنها
 • فصل ۵- تعیین پارمترهای طراحی
 • فصل۶- گندزدائی
 • فصل ۷- بهینه سازی و ارتقای تصفیه خانه ی آب
 • فصل ۸- بهینه سازی و ارتقا یک تصفیه خانه از ۱۰۰ به ۲۵۰ لیتر در ثانیه
 • فصل ۹- بهینه سازی و ارتقای یک تصفیه خانه از ۱ بع ۵/ ۲ متر مکعب در ثانیه
 • فصل ۱۰- بهینه سازی و ارتقای یک تصفیه خانه از ۲۰ به ۵۰ لیتر در ثانیه 

 

 

 

 

  نظرات