مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در سیویلیکا منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.irکنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی  27 تا ۲۸  مهر 1390 توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۴۱عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۰۴ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درکنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی


طراحی بهینه سازه فضاکارگنبدی شکل بااستفاده از الگوریتم انفجار بزرگ
طرح لرزه ای شبکه های تخت دولایه بااستفاده از شبکه عصبی
optimization of scallop domes by genetic algorithm
بررسی استفاده ازخرپای معادل درتحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه فضاکار چلیکی مرکب
ارزیابی انواع پاسخ ها درعیب یابی سازه ها درروشهای مبتنی برتحلیل حساسیت
شناسایی خرابی توسط الگوریتم اصلاح شده جامعه مورچگان با استفاده از پاسخ استاتیکی
عیب یابی سازه با استفاده از انرژی کرنشی مودال و الگوریتم ژنتیک
روشهای مبتنی برسیگنال درعیب یابی لرزه ای تیربتنی مقاوم سازی شده با frp
تعیین خرابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشرفته و آنالیز حساسیت
تعیین معیاری عددی برای تشخیص نامنظمی ارتفاعی ظرفیت سازه
پایش وضعیت سیستم های جداسازپایه با رفتار هیسترزیس
بررسی آزمایشگاهی دقت روشهای شناسایی خرابی درتیرهای بتنی
طرح بهینه لرزه ایشکل چلیک های دولایه فضاکاربا استفاده از الگوریتم های وراثتی
بهینه سازی قابهای بتن آرمه با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان
بهینه سازی بارکمانشی ستونهای الاستیک با مقطع متغیر با استفاده از روش ESO
ارائه المان سطح مشترک برای تحلیل تیرهای کامپوزیت
بررسی مشکلات موجود درروش طیفی و مقایسه نتایج حاصل از این روش با روشهای تحلیل تاریخچه زمانی و استاتیکی
کاربرد مهاربندهای مقید دربرابر کمانش BRB درسیستم مهاربندی واگرا BRBF-E
بررسی عوامل موثردرشکل پذیری اتصالات دال ـ ستون بتن آرمه
بررسی رفتاربتن محصور شده با جاکت فولادی تحت بارمحوری به روش عددی
مقایسه عملکرد لرزه ای پلهای فلزی تک پایه بهسازی شده با صفحات Frp و ورقهای سخت کننده فولادی با روشهای عددی
بررسی عددی رفتارتیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیافFRP
بررسی دقت روش استاتیکی خطی برمبنای روش طیف ظرفیت درسازه های فولادی با مهاربندهمگرا
بررسی نقش چشمه اتصال دررفتار اتصال کاهش یافته درجان با برش سینوسی شکل
تاثیر کاهش سینوسی جان تیربرعملکرد اتصالات خمشی فولادی
ارائه راهکارهای اجرائی جهت بهبود عملکرد صفحات پیوستگی دراتصالات خمشی تیر به ستون قوطی فولادی
بررسی حالات مختلف قرارگیری میراگرویسکوز مایع غیرفعال درسازه های بلند فولادی
بهبود پاسخ لرزه ای ساختمان هابااستفاده ازمیراگرهای اصطکاکی متغیروویسکوز
بررسی و مقایسه سطوح عملکرد قابهای فولادی برون محوربا لینک افقی قائم و بادبندزانویی
مروری برروشهای بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های بلند
بررسی رفتارساختمان های بتن مسلح بهسازی شده با دیوارهای برشی فولادی به روش عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی پیشین
بررسی اثرافزایش همزمان میرایی و شکل پذیری جداگرهای لرزه ای با هسته سربی درکاهش اسیب های وارده به سازه های فولادی
ارزیابی عددی رفتارلرزه ای ستونهای بتنی مسلح با کمبود محصورشدگی جانبی
بررسی ازمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و رئولوژی بتن خودتراکم الیافی حاوی ذرات نانو
بررسی تغییرات دماهای متفاوت برخواص فیزیکی و مکانیکی بتن های سنگین
بررسی مطالعات آزمایشگاهی اتصالات پس کشیده فولادی با نبشی فوقانی و تحتانی
بررسی و مقایهس ضریب رفتار قابهای فولادی نسبتا بلندمرتبه و کوتاه مرتبه مهاربندی شده با دیواربرشی فولادی و بادبندزانویی
بررسی رفتارلرزه ای ساختمان های فولادی دوگانه قاب خمشی با مهاربند بهسازی شده با میراگرویسکوز دربرابر زلزله
تاثیر میراگرهای الحاقی بربهسازی لرزه ای
مدلسازی غیرخطی و بررسی رفتارلرزه ای سیستم های ساختمانی ساندویچ پانل بتنی
مقاوم سازی ساختمان های فولادی با استفاده از دیواربرشی فولادی ورق نازک
بررسی نقش و نحوه اتصال تیرهای اتصالات خورجینی به یکدیگر
بررسی تحلیلی رفتار هیسترتیک مهاربند دربرگیرنده دوحلقه فولادی با عملکرد یکسان درکشش و فشار
تحلیل خطرلرزه ای احتمالاتی برمبنای روش شبیه سازی مونت کارلو
کاهش ریسک افزایش ایمنی و بهینه سازی سدها با روشهای غیرسازه ای مطالعه موردی سدشهیدمدنی ونیار تبریز
بررسی روشهای موجوددرارزیابی خرابی پیش رونده
مدلسازی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش سد مخزن ـ فونداسیون
آنالیز ارتعاش آزاد سیستم ترکیبی قاب محیطی و دیواربرشی درسازه های بلند
برررسی اثرنامنظمی پلان برضریب نسبت فرکانس درسازه های قاب خمشی فولادی
آنالیز ارتعاش آزاد سیستم قاب محیطی مهاربندی شده درسازه های بلند
عملکرد سیستم های دوگانه با مهاربندهای فشاری
ارزیابی عملکرد سازه بتنی با شکل پذیری متوسط با استفاده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی
بررسی عملکردلرزه ای قاب خمشی ویژه به روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی افزایشی IDA
بررسی دورانهای گره با تغییر نوع مهاربندی به واگرا درارتفاع سازه های فولادی
بررسی تاثیر مهاربندی زانویی بررفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی
تولید زلزله دریک سایت مشخص با استفاده از روش چشمه محدود
حل عددی مسائل مقادیر ویژه درتحلیل دینامیکی سازه ها
بررسی تاثیر مودهای پیچشی و جانبی دررفتار دینامیکی سازه های بلند
بررسی تاثیر فرکانس و دامنه تحریک برنیروهای ناشی از برخورد دو سیستم یک درجه آزادی با استفاده از یک مدل تحلیلی منطبق برمدل آزمایش میزلرزان
ارزیابی لهیدگی جان مقاطع فولادی I شکل طراحی شده براساس مبحث دهم با استفاده از شبیه سازی اجزاء محدود
تحلیل حساسیت اثرسختی و مقاومت بررفتارغیرخطی لرزه ای ساختمان های فولادی
اثرتغییر سیستم مهاربندی به واگرا درنیاز تغییر مکان نسبی سازه های فولادی
ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودی MPA درقابهای فولادی نیمه صلب با بادبندزانویی
رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر ـ برنولی
بررسی روش پوش آور انطباقی براساس برش طبقه درقابهای خمشی فولادی
تاثیر انعطافپذیری دیافراگمهای کف برپریود سازه های فولادی مهاربندی شده با سقفهای تیرچه ای
بررسی تاثیرالگوهای توزیع بارجانبی درتحلیل بارافزون قابهای خمشی میان مرتبه
بررسی اثرتغییر جنس خاک برروی سطح عملکرد سازه های فولادی با دونوع مهاربند متفاوت درارتفاع
بررسی و مقایسه پاسخ های دینامیکی سدخاکی/سنگریزه ای البرز با هسته رسی یا هسته بتن آسفالتی
تولید شتابنگاشت مصنوعی با استفاده از الگوی ARMA
ارزیابی رفتارخطی سازه ها تحت اثرشتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده با استفاده ازتبدیلهای موجکی
کنترل فعال ارتعاش سازه های بلند با استفاده ازلایه های پیزوالکتریک
روش نوین لحاظ آثارغیرالاستیک درآنالیز پایداری سازه های فولادی کاربرد آنالیز مستقیم درطرح لرزه ای
نقش جداسازی لرزه ای با جداسازهای LRBبرای ساختمان های فولادی تحت رکوردهای حوزهنزدیک ایران
ارزیابی لرزه ای بادبندهای زانویی درقابهای دارای بادبند واگرا با تحلیل استاتیکی افزاینده
بررسی تحلیلی مقاومت فشاری ورق اتصال درقابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر
تاثیر اتصال با صفحات کناری side plate برروی ضریب رفتارسیستم های دوگانه
روشهای نوین آنالیزپایداری سازه های فولادی درآیین نامه های مختلف مقایسه روش آنالیز مستقیم و طول موثردرAISC360-05
پارامترهای تاثیرگذاردرعملکرد میراگرهای MR درکاهش پاسخ لرزه ای سازه ها
بررسی عملکردلرزه ای ساختمان های بتن مسلح با قاب خمشی براساس تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی
بررسی رفتارلرزه ای تیرپیوند درقاب مهاربند واگرا
اثرنیروهای زلزله درپاسخ گروه شمع با درنظر گرفتن پدیده روانگرایی
بررسی بارگذاری لرزه ای قائم زلزله های نزدیک گسل درآیین نامه های NEHRP,ASCE و UBC-97 و مقایسه آنها با استاندارد ۲۸۰۰ایران
ضریب رفتارقابهای دوگانه فولادی با مهاربندهای هم محوربزرگ مقیاس
بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون دربرابر حرکات دوبعدی گسل و مقاوم سازی آنها با frp
کنترل فعال فازی لغزشی -تطبیقی ارتعاشات ساختمان تحت تحریک زلزله
کنترل نیمه فعال فازی ـ لغزشی ـ تطبیقی ارتعاشات ساختمان تحت تحریک زلزله توسط میراگرهای مگنتورئولوژیک
بهینه سازی طراحی جرم میراگرفعال درسازه های هیسترسیس غیرخطی تحت اثرزلزله
the study of interation of bending frame and shear wall in dual system and the optimum height of wall
مدلسازی دینامیکی غیرخطی غیرارتجاعی نوارهای با خم اولیه به عنوان میراگربه روش المان محدود
بررسی اثرمیراگرهای ویسکوز درکاهش ارتعاش پیچشی سازه های نامنظم درپلان
مطالعه و ارزیابی لرزه ای حرکات پالس گونه زلزله های نیرومند برسازه های فولادی هم مرکز cbfدرساختگاه حوزه نزدیک
ارزیابی پارامتریک پلهای کابلی با تحلیل استاتیکی افزاینده
کنترل فعال نوسانهای قابهای برشی با جایابی بهینه حسگروعملگر
بررسی میزان تاثیرمتغیرهای طراحی شکل سدقوسی تحت تحریک نیروهای زلزله
بررسی رفتارچرخه ای اتصالات قابهای خمشی فولادی پس کشیده مجهز به اتلاف کننده های انرژی
بررسی تاثیر تعدادمهاربند برروی پارامترهای لرزه ای درسیستم های دوگانه با اتصال صفحات کناری
بررسی روشهای تخمین دورگه درارزیابی احتمالی پاسخ سازه
بررسی اثرابعاد درایمنی لرزه ای سازه های بتنی با قاب خمشی
ارزیابی قابلیت اطمینان لرزه ای سازه های قابی بتن آرمه با استفاده ازشاخص شدت برداری
آنالیز احتممالاتی عملکرد قابهای کوتاه فولادی با مهاربندهم محوربراساس پارامترهای بارومقاومت
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن مسلح براساس نظریه قابلیت اعتماد لرزه ای
بررسی اثرپارامترهای زمین لرزه برروی پاسخ سازه های چنددرجه آزادی
انتخاب بهترین مدلاحتمالاتی تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادی با استفاده از روش محاسباتی آماری بیزین
تحلیل آسیب پذیری ساختمان قاب خمشی فولادی طراحی شده براساس ضوابط لرزه ای دربرابر خرابی پیشرونده
تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثرزلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیت های مواد و مقاطع سازه
ارزیابی قابلیت اطمینان لرزه ای سازه ها با استفاده از الگوریتم فرااکتشافی جستجوی هارمونی
ارایه ی روابطی برای تخمین ضریب واکنش بستردرخاکهای رسی
مطالعه تاثیر افزایش سطح موثرریزشمع ها برکاهش نشست شالوده ها و تاثیر آن درمدول بسترخاکهای رسی
تعیین ابعاد بهینه خاک و شبکه بندی المان محدود برای درنظرگیری اندرکنش خاک و سازه درقابهای فولادی دوبعدی
بررسی عددی عملکرد جداسازلرزه ای با استفاده از مخلوط خاک و تراشه لاستیکهای فرسوده
ارزیابی پیچش تصادفی درسازه ها با درنظر گرفتن اندرکنش خاک ـ سازه
بررسی میزان مشارکت پی رادیه درطراحی سیستم پی مرکب شمع ـ رادیه
بررسی اثرطول مهارها برروی تغییر شکل جانبی سازه نگهبان و نشست سطح زمین درسیستم دوخت به پشت
بررسی تاثیر عمق لایه های رسی بررفتار شمع دربارگذاری توام دینامیکی و قائم
روش تقریبی برای تحلیل الاستوپلاستیک فشارجانبی خاک روی دیوارهای حائل
بررسی نشست های کلی و تفاضلی رادیه تحت آرایش شمع ها و حالات بارگذاری مختلف
بررسی اثراندرکنش خاک و سازه برضریب رفتارسازه های قاب خمشی بتن آرمه
تخمین مولفه های افقی و پیچشی زلزله ورودی به پی صلب تحت اثرامواج SH,LOVE درتحلیل اندرکنش خاک و سازه
محاسبه عمق بحرانی درخاکهای لایه ای به روش غیرخطی و مقایسه با استاندارد ۲۸۰۰
تاثیراندرکنش خاک و سازه برتوزیع نیروهای جانبی ناشی از زلزله درساختمان های بتن آرمه
بررسی اثرات تراکم پذیری سیال برروی فرکانس های طبیعی تونلهای غوطه ور
بررسی تفرق حاصل ازاندرکنش امواج دریا با سیلندر شناور
رفتارسازه های بنایی ـ تاریخی و مقاوم آنها دربرابر زلزله با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام
محاسبه ضریب رفتارقابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی براساس مدل سه دستک
بهسازی لرزه ای قابهای دارای دیوار آجری
بررسی اثربازشو برروی مقاومت نهایی و سختی اولیه دیوار بنایی مسلح
فرکانس ارتعاشی سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی و کلاهک خرپایی درساختمان های بلند
اصلاح آسفالت برای کاهش خرابی های ناشی از زلزله
محاسبه روابط ضریب رفتار زلزله با توجه به تاثیرارتفاع برای سازه های قاب خمشی بتنی با دیوار برشی جفت و تیرهای مزدوج فلزی و مقایسه آن با ضریب رفتار آیین نامه ۲۸۰۰
ارزیابی رفتارلرزه ای ساختمان های بلند فولادی دربرابر زلزله های حوزه نزدیک
ارزیابی پارامتریک عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی بلند مرتبه با مهاربند جانبی برپایه روش طراحی براساس عملکرد
بررسی عملکرد انواع ریل راه آهن تحت اثرزلزله
استفاده ازبتن پوزولانی دربهسازی سازه های بتن آرمه
بهبود شاخصهای آسیب جهت شناسایی دقیق خرابی سازه ها با کمک الگوریتم بهینه یاب اجتماع ذرات
تشخیص خرابی درسازه ها با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات
developint synthetic ground motions using hilbert-haung transform
developing of conditional sperctrum using neural network
a technique for more efficient time intergration applied to seismic analysis of power substation equipments
retrofitting of the RC frames by viscous dampers
تاثیر نامنظمی درارتفاع برپاسخ و عملکرد سازه
  

    نظرات