بلندمرتبه سازی در تهران رکورد زد

بلندمرتبه سازی در تهران رکورد زد

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۹۱ را اعلام کرد که بر اساس آن، در سال گذشته تنها در شهر تهران ۲۳ هزار و ۷۵۷ پروانه جدید ساخت صادر شده که ۹۳٫۵ درصد کل تقاضاها برای ساختمان های ۵ طبقه و به بالا بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز آمار ایران نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۹۱ را اعلام کرد. در این گزارش آمده است: خلاصه یافته ها در دو بخ ش "الف " برای شهر تهران و "ب" برای نقاط شهری کل کشور (به جز شهر تهران) تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می شود.

شهر تهران

براساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در سال ۹۱، تعداد ۲۳۷۵۷ پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر کرده است که این تعداد پروانه حدود ۱۱٫۵ درصد از کل پروانه های صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۲۰٫۲ درصد کاهش داشته است.

بیشترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران مربوط به شهرداری منطقه ۸ با صدور ۱۸۳۸ پروانه (۷٫۷ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۴۰۴ پروانه (۱٫۷ درصد) بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۳۱۹۹۷٫۶ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۳٫۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۲۷٫۲ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۳۴۷ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۱۹۲۴۳۲ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۶٫۴ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور است که دارای ۸٫۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل است. در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین این تعداد واحد مسکونی سهم مربوط به شهرداری منطقه ۵ با ۲۰۰۵۴ واحد مسکونی (۱۰٫۴ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۱۹ با ۲۶۵۳ واحد مسکونی (۱٫۴ درصد) بوده است.

 

اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود ۰٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰٫۴ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱٫۲ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۴٫۷ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۳٫۵ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

نقاط شهری کل کشور

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۲۳۸۲۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد ۲۰۶۳۷۲ پروانه (۹۲٫۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۱۷۴۵۶ پروانه (۷٫۸ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۳٫۲ درصد کاهش داشته است. در ضمن، از ۱۹۹۹۸۸ پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور (به جز شهر تهران)، تعداد ۱۹۶۰۴۵ پروانه (۹۸٫۰ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۲۴۶۴ پروانه (۱٫۲ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۱۴۷۹ (۰٫۷ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان های تهران و اصفهان به ترتیب با مقادیر ۳۳۷۰۹ پروانه (۱۶٫۳ درصد) و ۲۱۶۸۲ پروانه (۱۰٫۵ درصد) بیشترین و استان های کهگیلویه و بویراحمد و ایلام به ترتیب با مقادیر ۱۱۰۷ پروانه (۰٫۵ درصد) و ۱۲۸۱ پروانه (۰٫۶ درصد) کمترین میزان صدور را داشته اند.

در سال ۱۳۹۱، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور بالغ بر ۱۲۲۳۳۹٫۳ هزار متر مربع بوده است. در حدود ۱۱۷۵۱۲٫۹ هزار مترمربع (۹۶٫۱ درصد) از مساحت زیربنای پروانه ها مربوط به پروانه های احداث ساختمان و ۴۸۲۶٫۴ هزار مترمربع (۳٫۹ درصد) مربوط به پروانه های افزایش بنا است که مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۳٫۴ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین شده در هر پروانه ساختمانی ۵۴۷ مترمربع، در هر پروانه احداث ساختمان ۵۶۹ مترمربع و در هر پروانه افزایش بنا ۲۷۶ مترمربع محاسبه شده است. در ضمن، از کل زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور (به جز شهر تهران) در حدود ۸۳۸۶۰٫۳ هزار مترمربع (۹۳٫۱ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۴۴۶۸٫۲ هزار مترمربع (۵٫۰ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۱۷۳۷٫۲ هزار مترمربع (۱٫۹ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهد می شود که استان های تهران و اصفهان به ترتیب با مقادیر ۳۷۴۹۹٫۹ هزار مترمربع (۳۱٫۹ درصد) و ۱۰۳۳۵٫۶ هزار مترمربع (۸٫۸ درصد) بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۲۹٫۰ هزار مترمربع (۰٫۲ درصد) و استان ایلام با مقدار ۳۴۸٫۰ هزار مترمربع (۰٫۳ درصد) کمترین مساحت زیربنا را داشته اند.

بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان نشان می دهد که استان تهران با ۱۱۱۲٫۵ مترمربع دارای بالاترین میانگین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۰۶٫۹ مترمربع دارای پایین ترین میانگین در بین استان های کشور می باشند.

واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۷۶۱۱۲۱ واحد بوده است. از کل این تعداد واحد مسکونی، تعداد ۷۲۹۹۳۳ واحد (۹۵٫۹ درصد) مربوط به پروانه های احداث ساختمان و ۳۱۱۸۸ واحد (۴٫۱ درصد) مربوط به پروانه های افزایش بنا بوده است که تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۴٫۶ درصد کاهش داشته است.

در ضمن از کل واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور (به جز شهر تهران)، بخش خصوصی متقاضی ساخت ۵۲۵۳۳۲ واحد مسکونی بوده که ۹۲٫۵ درصد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی است. سهم نسبی تقاضای ساخت واحد مسکونی توسط بخش تعاونی و بخش دولتی به ترتیب ۶٫۴ درصد و ۱٫۱ درصد بوده است.

با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان های تهران و اصفهان به ترتیب با مقادیر ۲۳۵۵۳۱ واحد مسکونی (۳۲٫۳ درصد) و ۵۹۶۰۶ واحد مسکونی (۸٫۲ درصد) بیش ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴۸۸ واحد مسکونی (۰٫۲ درصد) و استان ایلام با ۱۹۶۱ واحد مسکونی (۰٫۳ درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان را داشته اند.

با بررسی میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان مشاهده می شود که استان تهران با میانگین ۷٫۰ واحد مسکونی در هر پروانه دارای بالاترین و استان کهگیولویه و بویراحمد با ۱٫۳ واحد مسکونی در هر پروانه دارای پایین ترین میانگین در بین استان های کشور است.

چنانچه پیش تر اشاره شد، از کل پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۱، تعداد ۲۰۶۳۷۲ پروانه (۹۲٫۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که ویژگی های عمومی آنها به شرح زیر است.

مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان در دوره مورد بررسی بالغ بر ۶۸۷۶۸٫۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۸٫۱ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۳۳ مترمربع محاسبه شده است.

توزیع مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان (به جز شهر تهران) بر حسب وضع زمین آنها نشان می دهد که حدود ۴۹۲۳۳٫۲ هزار مترمربع (۷۹٫۹درصد) مربوط به زمین بایر، ۱۵۵۹٫۳ هزار مترمربع (۲٫۵درصد) مربوط به باغ با مزرعه و ۱۰۸۳۲٫۰ هزار مترمربع (۱۷٫۶ درصد) مربوط به ساختمان های تخریبی برای احداث مجدد ساختمان بوده است.

به همین ترتیب، از کل پروانه های احداث ساختمان (به جز شهر تهران) در این دوره، ۷۸٫۵ درصد برای احداث بر روی زمین های بایر، ۰٫۹ درصد برای احداث ساختمان در زمین های مزرعی با باغ و ۲۰٫۶ درصد برای احداث ساختمان بر روی زمین ساختمان های تخریبی صادر شده است.

با مروری بر مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که مساحت زمین در استان تهران با ۱۱۴۲۶٫۹ هزار مترمربع (۱۶٫۶ درصد) بیشترین و در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹۷٫۳ هزار مترمربع (۰٫۴ درصد) کمترین مقدار را داشته اند.

با بررسی میانگین مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان مشاهده می شود که استان البرز با ۵۶۷ مترمربع دارای بالاترین میانگین و استان قم و لرستان با ۲۱۹ مترمربع دارای پایین ترین میانگین در بین استان های کشور می باشد.

الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقه های ساختمان نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد ساختمان های یک طبقه، دو طبقه و پنج طبقه و بیشتر در نقاط شهری کشور است، به طوری که فراوانی نسبی پروانه هایی که برای احداث ساختمان های یک طبقه، دو طبقه و پنج طبقه و بیشتر صادر شده اند به تربیت ۲۵٫۸ درصد، ۲۲٫۱ درصد و ۲۵٫۳ درصد است. در حالی که فراوانی نسبی ساختمان های سه طبقه ۱۵٫۶ درصد و چهارطبقه ۱۱٫۳ درصد است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های یک طبقه در استان های کشور مشاهده می شود که استان کرمان با ۷۰٫۹ درصد بیشترین و استان تهران با ۰٫۹ درصد کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.

به علاوه، بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های دو طبقه در استان های خراسان جنوبی با ۴۴٫۸ درصد و در استان تهران با ۳٫۶ درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین مقدار داشته اند.

و اما بیشترین و کمترین سهم پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر از کل پروانه های صادر شده در هر استان، نشان می دهد که استانتهران با ۶۹٫۹ درصد بالاترین و استان کهکیلویه و بویراحمد با ۱٫۱ درصد کمترین مقدار را داشته اند.

همچنین، الگوی توزیع پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در دوره مورد بررسی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده پیش بینی شده در ساختمان آن ها حاکی از آن است که پروانه های مربوط به احداث ساختمان های بتون آرمه، ساختمان های اسکلت فلزی و ساختمان های با آجر و آهن دارای بیشترین فراوانی بوده اند، به طوری که ۵۱٫۵ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۳۱٫۰ درصد آن ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و ۱۶٫۷ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های با آجر و آهن صادر شده اند. پروانه های احداث ساختمان های با بلوک سیمانی (۰٫۸ درصد)، آجر و چوب و سایر مصالح در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با اسکلت فلزی در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی به ترتیب با مقادیر ۹۹٫۲ درصد (۱۷۸۴ پروانه) و ۹۷٫۷ درصد (۱۴۲۴۸ پروانه) بیشترین و استان های چهارمحال و بختیاری و هرمزگان به ترتیب با مقادیر ۰٫۴ درصد (۱۰ پروانه) و ۰٫۵ درصد (۱۱ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.

بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های بتون آرمه در استان های مازندران و گیلان به ترتیب با مقادیر ۹۷٫۸ درصد (۵۴۴۵ پروانه) و ۹۵٫۹ درصد (۴۶۶۴ پروانه مشاهده می شود و استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز به ترتیب با مقادیر ۰٫۳ درصد (۶ پروانه) و ۱٫۵ درصد (۲۱۳ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می باشند.

به علاوه، بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با آجر و آهن در استان خوزستان با مقدار ۶۸٫۲ درصد (۷۹۳۴ پروانه) مشاهده می شود و استان های البرز و قزوین دارای هیچ پروانه ای برای احداث ساختمان های با آجر و آهن نبوده اند.

بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با سایر مصالح عمده ساختمانی در استان بوشهر با مقدار ۲۲٫۳ درصد (۸۹۱ پروانه) مشاهده می شود. استان های البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، مازندران و مرکزی دارای هیچ پروانه ای برای احداث ساختمان با سایر مصالح نبوده اند.

طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم پروانه های ساختمانی، برای احداث ساختمان های مسکونی صادر شده اند. از کل پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور تعداد ۱۸۰۹۰۷ پروانه (۸۷٫۷ درصد) مربوط به احداث ساختمان های مسکونی، ۱۴۰۲۲ پروانه (۶٫۸ درصد) مربوط به احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام، ۸۷۷۴ پروانه (۴٫۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان های بازرگانی و ۲۶۶۹ پروانه (۱٫۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان هایی با سایر کاربری ها بوده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان البرز با مقدار ۹۲٫۰ درصد (۵۹۳۷ پروانه) بیشترین و استان گلستان با ۷۸٫۷ درصد (۲۰۶۴ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.

به علاوه بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام در استان گلستان با مقدار ۱۴٫۵ درصد (۳۸۱ پروانه) و کمترین فراوانی نسبی در استان یزد ۰٫۵ درصد (۱۴ پروانه) مشاهده شده است.

بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های بازرگانی در استان لرستان با مقدار ۱۲٫۷ درصد (۵۵۱ پروانه) مشاهده می شود و استان تهران، با مقدار ۱٫۱ درصد (۳۶۷ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می باشد.

همچنین، بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با سایر کاربری ها در استان خوزستان با ۲٫۸ درصد (۳۳۰ پروانه) مشاهده می شود. استان فارس با مقدار ۰٫۴ درصد (۷۰ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.

همان طور که پیش تر اشاره شد مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمانی بالغ ۶۸۷۶۸٫۰ هزار متر مربع بوده است که در حدود ۵۲۳۰۹٫۹ هزار متر مربع (۷۶٫۱ درصد) مربوط به پروانه های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی بیش از ۲۸۹ مترمربع محاسبه شده است.

به همین ترتیب، مساحت زیر بنا در کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۱۷۵۱۲٫۹ هزار متر مربع بوده است. از کل مساحت زیربنای یاده شده ۹۴۷۲۱٫۳ هزار متر مربع (۸۰٫۶ درصد) مربوط به پروانه های احداث ساختمان های مسکونی بوده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی ۵۲۴ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمانی در سال ۱۳۹۱ بالغ ۷۲۹۹۳۳ واحد بوده است که ۶۵۹۷۵۴ واحد مسکونی (۹۰٫۴ درصد) مربوط به پروانه های احداث ساختمان مسکونی بوده است. با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زمین و زیر بنای متناظر با آنها در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی، متوسط مساحت زمین و زیربنای هر واحد مسکونی به ترتیب ۷۹ و ۱۴۴ مترمربع محاسبه شده است و متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه نیز نزدیک به ۳٫۶ واحد محاسبه شده است.

الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین آنها نشان می دهد که مساحت زمین در حدود ۲۱٫۳ درصد پروانه های احداث ساختمانی مسکونی، برابر ۱۵۰ متر مربع یا کمتر بیش از ۴۹٫۰ درصد آنها بین ۱۵۱ تا ۲۵۰ متر مربع و در حدود ۲۹٫۶ درصد آنها نیز بیش از ۲۵۰ متر مربع است.

توزیع پروانه های احداث ساختمانی مسکونی بر حسب مساحت زیربنای آن نشان می دهد که مساحت زیر بنای ۲۴٫۳ درصد از این پروانه برابر ۱۵۰ مترمربع یا کمتر ۱۸٫۷ درصد بین ۱۵۱ تا ۲۵۰ متر مربع ۵۷٫۰ درصد آنها بیش از ۲۵۰ متر مربع بوده است.

علاوه بر این، نتایج طرح حاکی از آن است که تعداد طبقات تعیین شده در پروانه های احداث ساختمانی مسکونی در سال ۱۳۹۱ به طور عمده یک طبقه (۲۵٫۹ درصد) دو طبقه (۲۱٫۵ درصد) و ۵ طبقه و بیشتر ۲۵٫۹ درصد بوده است که این پروانه ها در مجموع ۷۲٫۳ درصد پروانه های احداث ساختمان مسکونی را تشکیل می دهند فراوانی نسبی پروانه های احداث ساختمانهای سه طبقه ۱۵٫۳ درصد و ساختمان های ۴ طبقه ۱۱٫۵ درصد بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آن ها نشان می دهد که ۵۱٫۹ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۲۹٫۵ درصد برای ساختمان های اسکلت فلزی، ۱۷٫۷ درصد برای احداث ساختمان های با اجرا و آهن و ۹/۰ درصد برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی آنها نشان می دهد که بخش عمده آنها (۳۵٫۳ درصد) دارای یک واحد مسکونی بوده است. سهم پروانه های احداث ساختمان مسکونی صادر شده برای ساختمان های دارای دو واحد مسکونی ۲۳٫۸ درصد و برای ساختمان های دارای بیش از دو واحد مسکونی ۴۰٫۹ درصد بوده است.

    نظرات