برنامه‌های وزارت مسکن برای ساماندهی سکونتگاه‎های غیررسمی

برنامه‌های وزارت مسکن برای ساماندهی سکونتگاه‎های غیررسمی

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده از کلیه ظرفیت‎های مادی و معنوی ساکنان به منظور ساماندهی و توانمندسازی سکونت‎گاه‎ها باید با مشارکت مردم بیشترمورد توجه قرار گیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد سعید ایزدی در گفت‎وگو با ایسنا، اظهار کرد: برنامه‎ها و پروژه‎های تعریف شده در مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‎های غیررسمی نتیجه تعامل مشاور و مردم بر اساس نیازسنجی و اولویت‎بندی نیازها، دستگاه‎های مدیریت شهری در محلات غیررسمی واقع در محدوده شهر و بر اساس طرح‎های فرادست است که در قالب یک برنامه شامل بهبود و ارتقای زیرساخت‎ها و خدمات شهری، پروژه‎های توانمندسازی در جهت حمایت از گروه‎های آسیب‎پذیر اجتماعی، پروژه‎های توانمندسازی اقتصادی شامل ارتقای وضعیت معیشت، اشتغال‎زایی و بهبود مسکن و پروژه‎های ظرفیت‎سازی در مدیریت محلی به خصوص شهرداری‎ها و ... ارائه می‌شود.

 

وی افزود:‌ ضرورت دارد با توجه به رویکرد اجتماعی مطالعات مذکور، استفاده از کلیه ظرفیت‎های مادی و معنوی ساکنین به‎منظور ساماندهی و توانمندسازی این سکونت‌گاه‎ها با مشارکت مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ایزدی تصریح کرد: نگرش حاکم در رویکردهای این مطالعات صرفا کالبدی نیست بلکه کاملا اجتماعی است به نحوی که می‎بایست در کنار اقدامات کالبدی، اقدامات و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در قالب تدوین برنامه جامع همه‎سونگر با همیاری دستگاه‎های ذیربط صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از تهیه مطالعات مذکور را تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‎های غیررسمی دانست و گفت: وضعیت نامناسب بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و برخوردار نبودن ساکنان سکونت‌گاه‎های غیررسمی از حداقل خدمات شهری به نسبت میانگین شهر، سکونت‌گاه‎های مذکور را با چالش جدی فقر شهری روبرو کرده و این امر بدون سیاست‎گذاری و تصمیم‎گیری مشترک، تعامل دستگاه‎های مدیریت شهری و ورود هماهنگ و هم‎افزای دستگاه‎های مذکور محقق نخواهد شد.

وی گفت: ارتقای سطح آگاهی‎های اجتماعی ساکنان، امنیت ساکنان، مشارکت مردمی در تامین خدمات زیربنایی و اجتماعی، توانمندی‎های اقتصادی ساکنان و... را می‎توان از ویژگی‎های مهم مطالعات برنامه توانمندسازی دانست.

    نظرات