کاهش ۳ درصدی تعداد واحدمسکونی در پروانه ساختمانی

کاهش ۳ درصدی تعداد واحدمسکونی در پروانه ساختمانی

http://www.bananews.ir/در نیمه اول سال ۹۲ تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران با ۳ درصد کاهش و در کل کشور با ۱۷٫۹ درصد افزایش روبرو بوده است.
به گزارش بنانیوز(Bananews.irبنابراعلام مرکز آمار ایران، بررسی نتایج طرح جمع آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که در شهر تهران تعداد ۱۰۶ هزار و ۳۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه ها ۸ واحد بوده است.

همچنین تعداد ۱۳ هزار و ۲۴۶ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در نیمه اول ۹۲ صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۲٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در نیمه اول سال ۹۲ بالغ بر ۱۷۷۱۰٫۱ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۳٫۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود یک هزار و ۳۳۷ مترمربع بوده است.

براساس این گزارش، مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۳۹۴۸٫۵ هزار مترمربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۲۹۸ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکاررفته در بنای آنها در نیمه اول ۹۲ نشان می‌دهد که ۴۲ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۸ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان‌هایی با سایز مصالح بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه اول سال ۹۲، تعداد ۴۴۰ هزار و ۸۳۹ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۷٫۹ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هرپروانه احداث ساختمان ۴ واحد بوده است.

همچنین تعداد ۱۱۰ هزار و ۹ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در نیمه اول سال ۹۲ صادر شده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول ۹۲ حدود ۷۲۴۷۸٫۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۶۵۹ مترمربع بوده است.

براین اساس، مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در نیمه اول ۹۲ حود ۳۹۴۷۲٫۲ هزار مترمربع بوده است. متوسط مساحت زمین در هرپروانه احداث ساختمان ۳۵۹ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحست نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته دربنای آنها در نیمه اول سال ۹۲ نشان می دهد که ۲۴٫۲ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۸٫۳ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۱۶٫۶ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و ۰٫۸ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

 

مهر

    نظرات