احیای "بافت های فرسوده" با تدوین برنامه جدید نوسازی

احیای "بافت های فرسوده" با تدوین برنامه جدید نوسازی

http://www.bananews.irعضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: در حال تدوین برنامه ای است که بتواند در احیاء بافت های نابسامان شهری، ایجاد وحدت رویه، تعاملات بین بخشی و هم افزایی دستگاه های مدیریت شهری گام های اساسی بردارد.

مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص برنامه های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در بافت های نابسامان شهری، اظهار داشت: در حال حاضر رویکرد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  نسبت به بحث نوسازی و بهسازی شهری  رویکردی کاملا اجتماعی است، تجارب گذشته در حوزه نوسازی و بهسازی شهری  نشان داده است که اغلب اقدامات گذشته پروژه محور و بیشتر با اهداف کالبدی  همراه بوده اند و نتوانستند به صورت جامع به ابعاد محله های  هدف نوسازی و بهسازی شهری بپردازند .

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با  اشاره به اینکه. فقر ، آموزش ، بهداشت ، درآمد ، امنیت و ... است که تبلور آن کالبدی در هم ریخته و آشفته است، گفت: مساله اصلی  این محله ها   فقر شهری است و  این فقر در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و کالبدی نمایان  است.

وی با بیان اینکه  نگاه جامعی نسبت به این محله ها  تا کنون نبوده و برنامه ها صرفا معطوف به تولید و ساخت مسکن با محوریت وزارت راه و شهر سازی( شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران )بوده  و به صورت فراگیر به نیازهای ساکنین نپرداخته است  افزود: در حال حاضرشرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهر ی ایران  برنامه ای  را تحت عنوان بازآفرینی پایدار  محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری ایران را در قالب سند ملی راهبردی بمنظور  هماهنگی بین بخشی و وحدت رویه و مدیریت یکپارچه شهری  ، که هم منجر به هم  افزایی اقدامات کلیه دستگاههاو  مدیریت شهری تدوین نموده است .
 
روستا در ادامه خاطر نشان کرد: در واقع این تکلیفی بوده که ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به  وزارت  راه و شهر سازی(  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران )ابلاغ گردیده  بود که همکاری وزارت کشور، میراث فرهنگی و شوررای عالی استانها تهیه گردد.
 
عضو هیئت  مدیر ه در ادامه اظهار داشت : البته این سند در دولت قبلی هم در دستور کار قرار گرفته بود، ولی چون نگاه سند بیشتر به سمت حاکمیت بود و ظرفیت های نهاد های غیر دولتی  ،بخش عمومی در تاریخ ۱۷/۷/۹۲ از دولت مهلت سه ماهه جهت بازنگری با هدف ایجاد وحدت رویه ، تعاملات بین بخشی و هم افزایی دستگاه های مدیریت شهری استفاده از کلیه ظرفیتهای اجتماعات محلی ، توسعه گران بخش نوسازی و بهسازی اخذ گردید .

وی در ادامه توضیح داد: کلیات این سند در کارگروه تخصصی  کمیسیون زیر بنایی ،  صنعت  و محیط زیست هیئت محترم دولت مصوب شد همچنین  آیین نامه طرق مختلف   تامین مالی به استناد  تبصره  دو ماده ۷ قانون حمایت  از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به شرکت  مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران  مکلف نموده  تامین منابع مالی به شیوه ها نوین و متنوع تدوین نمایدکه خوشبختانه کلیات آئین نامه مذکور نیز به تصویب کارگروه تخصصی کمسیون محترم زیر بنایی هیات  محترم دولت رسیده است  ، همانگونه که ذکر گردید دراین ائین نامه طرق شیوه های تامین منابع مالی و همچنین  ورود بازار  سرمایه  و بورس جهت تضمین شیوه های جدید فراهم گردیده است .

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات