کاهش ۵۶ درصدی تعداد پروانه ساختمانی در تهران/ کاهش ۴۷ درصدی در کل کشور

کاهش ۵۶ درصدی تعداد پروانه ساختمانی در تهران/ کاهش ۴۷ درصدی در کل کشور

http://www.bananews.ir/بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، براساس آمار، شهرداری تهران در نیمه اول سال ۹۳، تعداد ۵۸۶۱ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۵۸۲۶ پروانه (۹۹.۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۳۵ پروانه (۰.۶ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبه دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با سال‌های قبل، آمار مربوط به شهر تهران، به صورت سطری جداگانه در ذیل استان تهران در جداول ۱ تا ۱۵ ارائه شده است.

بر این اساس، خلاصه یافته‌های این نشریه نیز در دو بخش «الف» برای شهر تهران و «ب» برای نقاط شهری کل کشور (بجز شهر تهران)، تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) شهر تهران

براساس آمار اعلام‌شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه اول سال ۱۳۹۳، تعداد ۵۸۶۱ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۵۸۲۶ پروانه (۹۹٫۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۳۵ پروانه (۰٫۶ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادرشده حدود ۱۰٫۲ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه قبل حدود ۵۶٫۰ درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه ۴ با صدور ۵۷۵ پروانه (۹٫۹ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۱۲۰ پروانه (۲٫۱ درصد) بوده است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود ۹۱۱۸٫۳ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۴۸٫۵ درصدی نسبت به نیمه قبل در حدود ۲۶٫۰ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پورانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۵۶۵ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر ۴۸۸۳۷ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۶٫۳ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور می‌باشد که دارای ۵۳٫۹ درصد کاهش نسبت به نیمه قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۵ با ۵۲۶۶ واحد مسکونی (۱۰٫۸ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۹۵۸ واحد مسکونی (۲٫۰ درصد بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده حدود ۸٫۴ واحد مسکونی محاسبه شده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۱۹۰۶٫۳ هزار مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۵۱٫۷ درصدی نسبت به نیمه قبل در حدود ۹٫۲ درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آنها متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۲۷ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آنها نشان می‌دهد که ۶۰٫۰ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۴۰٫۰ درصد برای ساختمان‌های اسکلت فلزی و درصد ناچیزی برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است.

ب) نقاط شهری کل کشور

براساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تعداد ۶۴۱۸۶ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است. از کل پروانه‌های صادر شده، تعداد ۵۷۳۶۴ پروانه (۸۹٫۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۶۸۲۲ پروانه (۱۰٫۶ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۴۷٫۹ درصد کاهش داشته است، که تعداد ۶۳۲۴۱ پروانه (۹۸٫۵ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۴۸۶ پروانه (۰٫۸ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۴۵۹ (۰٫۷ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هریک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار ۸۳۱۴ پروانه (۱۴٫۵ درصد) بیشترین و استان ایلام با مقدار ۳۰۷ پروانه (۰٫۵ درصد) کمترین میزان صدور را داشته‌اند.

در نیمه اول سال ۱۳۹۳، مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور بالغ بر ۳۷۶۶۲٫۱ هزار مترمربع بوده است. در حدود ۳۵۱۰۹٫۱ هزار مترمربع (۹۳٫۲ درصد) از مساحت زیربنای پروانه ها مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و ۲۵۵۳٫۰ هزار مترمربع (۶٫۸ درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بنا می‌باشد که مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۵۱٫۶ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۵۱٫۶ درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین‌شده در هر پروانه ساختمانی ۵۸۷ مترمربع، در هر پروانه احداث ساختمان ۶۱۲ مترمربع و در هر پروانه افزایش بنا ۳۷۴ مترمربع محاسبه شده است.

در ضمن، از کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور در حدود ۳۴۹۹۳٫۵ هزار مترمربع (۹۲٫۹ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۱۰۹۰٫۳ هزار مترمربع (۲٫۹ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۱۵۷۸٫۳ هزار مترمربع (۴٫۲ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان بالغ بر ۱۹۰۶٫۳ هزار مترمربع بوده است که در حدود ۱۳۵۱٫۲ هزار مترمربع (۷۰٫۹ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۷۱ مترمربع محاسبه شده است.

به همین ترتیب، مساحت زیربنا در کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های شهر تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹۱۱۸/۳ هزار مترمربع بوده است. از کل مساحت زیربنای یادشده، ۶۱۸۸٫۷ هزار مترمربع (۶۷٫۹ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی ۱۲۴۲ مترمربع محاسبه شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان در نیمه اول سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۸۸۳۷ واحد بوده است که ۴۱۵۳۸ واحد مسکونی (۸۵٫۱ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بوده است. با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و مساحت زمین و زیربنای متناظر با آنها در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی، متوسط مساحت زمین و زیربنای هر واحد مسکونی به ترتیب ۳۳ و ۱۴۹ مترمربع محاسبه شده است و متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه نیز ۸٫۳ واحد محاسبه شده است.

 

فارس

    نظرات