صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۰ درصد کاهش یافت

صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۰ درصد کاهش یافت

http://www.bananews.ir/گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نسبت به فصل قبل حدود ۰.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در گزارش این مرکز به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با دوره های قبل، آمار مربوط به شهر تهران، به صورت جداگانه ارائه شده است. خلاصه یافته های مرکز آمار ایران برای شهر تهران و برای نقاط شهری کل کشور به این شرح است:

شهر تهران

در بهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۷۹۳ پروانه، ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۰.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹.۷ درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود ۵.۶ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد. از کل پروانه های صادرشده ۹ پروانه (۰.۵ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۷۸۴ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود یک درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۵ حدود ۳۷۸۳.۸ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۳.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵.۶ درصد افزایش داشته است و در حدود ۲۴.۲ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان حدود ۲۱۲۱ مترمربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۵۳۲ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۷۱۲ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶.۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۷ درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، ۱۹.۲ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۸.۸ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی نیز ۸.۸ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۲۶۶۹.۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۶۱.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۵۷.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان ۱۴۹۶ مترمربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۰۷۶ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰.۲ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱.۲ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۴.۹ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۳.۵ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده است.
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که ۲۹.۷ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و ۷۰.۱ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰.۲ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در بهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۱۸۰۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه های صادر شده ۲۵۶۴ پروانه (۸.۱ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۹۲۴۴ پروانه (۹۱.۹ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۵۶۳۲.۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۵.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷.۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان ۵۳۵ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۴۶۴ متر مربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۱۹۷۶ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۲.۸ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۲.۹ واحد بوده است.
مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۱۳۹۳.۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان ۳۹۰ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۳۱۹ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود ۲۹.۹ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۶.۸ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۴.۵ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۹.۶ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۱۹.۲ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها نشان می دهد که ۲۰.۱ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۵۹.۲ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۱۹.۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و ۱.۶ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

 

مهر

    نظرات