شرایط اعضا مجاز به اعطای رای درروز اخذ رای

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

نظرات