ساماندهی ورودی پاساژشیخ محمود شبستری انجام شد

ساماندهی ورودی پاساژشیخ محمود شبستری انجام شد

گ زارش تصویری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شبستر

  منبع خبر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر

  شهرداری شبستر یک شهرداری در شهر شبستر می باشد

   نظرات