آگهی مناقصه عمومی شماره (  ۴۱ - ۹۷  ): خرید   مبلمان شهری مورد نیاز در پارک بانوان غرب

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۴۱ - ۹۷ ): خرید مبلمان شهری مورد نیاز در پارک بانوان غرب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات