بازدیدمدیرکل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان از پروژه های در حال ساخت