بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پروژه های عمران بهسازی پایدار شهری زنجان