نشست تخصصی آسیب شناسی:

نشست تخصصی آسیب شناسی:

نشست تخصصی:
« آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران»

زمان: شنبه ۲۶آبان ماه ۹۷ ساعت  ۱۶:۳۰
جایگاه: جامعه مهندسان مشاور ایرانphoto_۲۰۱۸-۱۱-۱۱_۱۰-۰۲-۴۹.jpg


لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات