مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

مصوبات صورتجلسه مورخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان میرسد:

*نامه بیمه دانا سرپرست شعبه اردبیل(شماره نامه ۹۷/۶۴۸۶۷۴ مورخ ۳۰/۸/۹۷) درخصوص پیشنهاد تمدید دوماهه بیمه مسئولیت مدنی اعضای سازمان مطرح و مقرر گردید با تمدید دوماهه بیمه مذکور موافقت و ترتیبات لازم دراسرع وقت جهت تشکیل کمیته بیمه وتصمیم گیری درخصوص عقد قرارداد جدید با بیمه های معتبر دولتی و مورد تائید اتخاذ گردد.

ضمناً مقررگردید قرارداد به گونه ای تنظیم گردد تا زمان اتمام بیمه درخرداد ماه اتفاق بیفتد.

*درارتباط بابیمه تکمیلی بعداز بحث وگفتگو مقررگردید ازطرف کمیته بیمه استعلام مناقصه محدود صورت وضمن مذاکرات لازم با بیمه های خوشنام، درجلسه هیات مدیره مطرح وتصمیم گیری شود.

*درارتباط با پروژه اتاق بازرگانی درخصوص درخواست تخفیف پروژه مذکور مقرر گردید دربحث طراحی به صورت ۱۰۰ درصد و دربخش نظارت و اجرا ۵۰ درصد تخفیف درنظر گرفته شود.

قابل ذکر است مسئولیت طراحی پروژه مذکور به عهده مشاور دارای صلاحیت درتهران خواهد بود.

*براساس تصمیم اعضای هیات مدیره، جلسات رسمی هیات مدیره درروز چهارشنبه برگزار می گردد وعدم حضور عضوی از اعضای هیات مدیره درجلسات غیر از روز شنبه درصورت اطلاع قبلی، غیبت ایشان موجه به حساب خواهد آمد.

*نامه شماره ۹۷۰۸۲۲/س مورخ ۲۲/۸/۹۷ دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی درخصوص حمایت مالی مطرح و با پنجاه درصد مبلغ درخواستی درجهت حمایت، مورد موافقت قرار گرفت.

*درخواست مدیر محترم اجرایی سازمان به شماره ۱۳۲۰۷/۹۷ مورخ ۲۳/۸/۹۷ درخصوص پاداش به کارکنان سازمان به مناسبت ایام مبارک ماه ربیع الاول قرائت و مقرر گردید مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ریال معادل دویست وپنجاه هزار تومان به کارکنان درنظر گرفته شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات