اتمام عملیات اجرایی احداث فنس دهانه نفیسه واقع در پارک ملی خبر توسط بخش خصوصی، ناظر وکارفرما اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

اتمام عملیات اجرایی احداث فنس دهانه نفیسه واقع در پارک ملی خبر توسط بخش خصوصی، ناظر وکارفرما اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

بنا به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان عملیات اجرایی احداث فنس دهانه نفیسه واقع در پارک ملی خبرصورت پذیرفت دکتر جزینی زاده در این رابطه گفت: این عملیات به منظور حفاظت بهینه از تنوع گیاهی و جانوری در بعضی از مناطق خاص پارک ملی خبر در دستور کار قراردارد
فعالیت فوق براساس ضوابط قانونی از طریق بخش خصوصی وبا نظارت کارفرما اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان انجام گرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات