جلسه کمیته صدور خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جلسه کمیته صدور خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جلسه کمیته صدور خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

جلسه کمیته صدور خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با دعوت از نمایندگان دفتر سرمایه گذاری استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان برنامه وبودجه، صنعت ومعدن وتجارت، انجمن صنفی پیمانکاران، انجمن صنفی مشاوران، انجمن صدور خدمات فنی استان واعضای هیات مدیره ورئیس سازمان با دستور کار هماهنگی تاسیس خوشه مهندسی استان برگزار گردید.

دراین جلسه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اربیل ضمن خوشامد گویی اهداف کمیته را در راستای سیاست خدمات رسانی بهتر وتحقق صدور خدمات مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که درصورت تحقق اهداف تاسیس خوشه مهندسی به تلاش ارگانهایذیربط تحولی بنیادین دربحث ایجاد اشتغال خواهد شد.

جلسه کمیته صدور خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات