درسال 1355 کار نصب 6 واحد هيتاچي به منظور رفع نياز شبکه سراسري شروع شد.در هنگام نصب واحدهاي فوق الذکر کار خريد و عقد قرارداد، 30 واحد ديگر با شرکتهاي مختلف انجام پذيرفت و در پايان سال 1356 کار نصب اين واحدها پايان رسيد.

 

در سال 1360 تعداد4 واحد از نوع آ.ا.گ به شيروان انتقال يافت و در سال 1380 تعداد 2 واحد از نوع هيتاچي اين نيروگاه بعلت ضرورت هاييبه منطقه بندرعباس انتقال داده شد و به ترتيب در سال هاي 1382 يک واحد و در سال 1384 يک واحد ديگر از نوع آ.ا.گ به جزيره کيش انتقال يافت و نيروگاه در حال حاضر داراي 36 واحد توربين گاز مي باشد .

 

ظرفيت اسمي 36 واحد توربين گاز 1171 مگاوات در دو تيپ جنرال الکتريک (GE ) و وستينگهاوس (WH) که توسط شرکتهاي آسک (6*32MW) هيتاچي (16*25MW) و فيات (7*32MW) و ميتسوبيشي (3*85MW) و آ.ا.گ (4*25MW) ساخته ونصب گرديده است و در حال حاضر توليد برق شبکه سراسري و در مواردي بعنوان تنظيم کننده فرکانس شبکه عمل مي نمايند . با توجه به تنوع و تعداد توربينهاي نصب شده اين نيروگاه يکي از متنوع ترين نيروگاه گازي جهان مي باشد