سیزدهمین جلسه کمیته راهبردی آماربرداری سراسری از منابع آب استان...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت:سیزدهمین جلسه کمیته راهبردی آماربرداری سراسری از منابع آب استان با هدف ارائه گزارش کار پیشرفت آماربرداری توسط ناظر و تصمیم گیری در خصوص آمار احتمالی برداشت نشده توسط شرکتهای آماربردار در شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مجتبی مرادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطالعات منابع آب در استان ‌را تعیین تعداد منابع آبی، تعیین میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی و حجم مصارف از جریان‌های سطحی برشمرد و گفت: هدف از انجام آمار برداری منابع و مصارف، دستیابی به بخش مهمی از اطلاعات مربوط به بیلان منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی و حوضه‌های آبریز استان است که به دلیل حجم قابل توجه آنها، اثر تعیین‌کننده‌ای بر روی برآورد پتانسیل منابع آب دارد .

مهندس مرادی در توضیح این جلسه افزود:در این جلسه پس از ارائه گزارش پیشرفت عملیات آماربرداری توسط نماینده شرکت ناظر آماربرداری استان و بحث و بررسی موارد مطرح شده مقرر شد معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت لیست کاملی از آب بندان ها و سدهای استان را به مشاور ناظر ارائه نماید تا در صورت برداشت نشدن اطلاعات هر یک از آنها توسط آماربرداران، با توجه به بارندگیهای فصل بهار سال جاری برای فصل مرطوب ظرفیت اسمی آنان و پس از بازدید شرایط فعلی آنان ثبت گردد همچنین تکلیف میزان برق مصرفی و تخلیه چاهها بابت نهایی نمودن آمار تخلیه چاههای آماربرداری شده در سال جاری را مشخص شود.

وی ادامه داد: همچنین مصوب شد ناظر آماربردار استان نسبت به اعلام چاههای برداشت نشده مشاوران اقدام نموده تا با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت در این خصوص تعیین تکلیف گردد و فرآیند تایید نهایی آمار، ارائه آمار تایید شده به مشاور راهبردی کشور و همچنین ارائه گزارشهای نهایی و نقشه های مربوطه انجام شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات