نحوه تجدید نظرخواهی آرای صادره از شورای انتظامی هم عرض

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها در خصوص نحوه ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از آرا صادره از شورای انتظامی هم عرض توضیحاتی ارائه داد.

متن نامه فوق به شرح ذیل می باشد:

نظر به استعلام تعدادی ازطرفین پرونده های انتظامی درخصوص نحوه ثبت درخواست تجدید نظر خواهی از آراء صادره از شعب هم عرض استانها، موارد زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد:

شوراهای انتظامی هم عرض استان به استناد تبصره ذیل ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴) تشکیل و آرای صادره از این مراجع، بدوی و قابل تجدید نظر می باشند.


به استناد مواد ۹۳ و ۹۷ آئین نامه اجرایی قانون (مصوب ۱۳۷۵) و به تاسی از عمومات مسلم حقوقی، متقاضی تجدید نظر از راًی بدوی صادره، باید درخواست تجدید نظر خود را ظرف مهلت مقرر قانونی (یکماه از ابلاغ راًی بدوی) به دبیرخانه مرجع صادر کننده راًی بدوی (در خصوص اینگونه آراء فقط شعبه شورای انتظامی هم عرض استان که راًی بدوی را صادر کرده است) تسلیم یا مستقیماً به دبیرخانه مرجع تجدید نظر (شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور)) تسلیم یا ارسال نماید. بدیهی است در صورت ارسال از طریق پستی، ملاک ثبت، روز دریافت پاکت پستی توسط شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) می باشد.


شورای انتظامی هم عرض استان که رای بدوی را صادر کرده است یا شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) باید بلافاصله پس از وصول دادخواست، آن را ثبت و رسید مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم و شماره ثبت دبیرخانه به تقدیم کننده تسلیم نمایند. این تاریخ همان تاریخ تجدید نظر خواهی و ملاک سنجش مهلت یکماهه قانونی است.

بدیهی است هرگونه روش دیگر تقاضای تجدید نظر خواهی به غیر از موارد فوق الاشاره، فاقد وجاهت قانونی بوده و غیر قابل قبول است.

تصویر نامه shvrae-mrkze.pdf [۶۶.۷ کیلوبایت] ( تعداد دانلود: ۱۴)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات